Doelstelling

De doelstelling van deze website is om van zoveel mogelijk(stand)beelden in de gemeente Heerlen zoveel mogelijk informatie te verschaffen.

De beelden moeten vanaf de openbare weg zichtbaar zijn, en wel om te voorkomen, dat iemand ergens gaat aanbellen om dat prachtige beeld in de achtertuin eens te mogen zien.
Dat is nou eenmaal niet de bedoeling.

 

Beeldrecht

Uit deze hele website zal duidelijk blijken, dat het uitsluitend de bedoeling van de webmaster is om al die mooie beelden in de gemeente Heerlen, evenals de vergaarde informatie daarover, ter beschikking te stellen van een zo groot mogelijk publiek. 
Met geringe kosten kunnen zelfs geïnteresseerden aan de andere kant van de wereld kennis nemen van deze Heerlense rijkdom.

Daarom gaat de webmaster ervan uit, dat geen enkele kunstenaar bezwaar zal hebben tegen het opnemen van een foto van zijn/haar beeld(en) in deze website. Formeel zou hiervoor - op grond van het beeldrecht - aan elke kunstenaar toestemming gevraagd moeten worden, maar met een bestand van bijna honderdzestig beelden is dat een schier onmogelijke opgave. (De lijst met kunstenaars bevat bijna honderd namen.) Probeer daar maar eens van te achterhalen, of ze nog leven en waar ze wonen etc. etc.

De webmaster is van mening, dat juist dit medium bij uitstek geschikt is om de kunstenaars te bereiken. 

Via eigen waarneming of een tip van een bevriende surfer kan hij/zij erachter komen dat zijn/haar werk op deze site vermeld wordt. 
Mocht één van de kunstenaars daar onverhoopt wél bezwaar tegen hebben, wordt hij/zij vriendelijk verzocht op te nemen met de webmaster (hubbeckers(at)ziggo.nl) om nader overleg te plegen over de bezwaren, óf om hem te verzoeken met één klik van de muis betreffende foto te verwijderen, hetgeen dan ogenblikkelijk zal worden uitgevoerd.


Copyright
Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal van deze website berusten bij de webmaster. Onder website wordt verstaan de homepage met vervolgpagina’s, bevattende tekst en/of beeld en/of geluid en/of andere voor webbrowsers interpreteerbaar materiaal die op dit moment te benaderen zijn via het internetadres http://www.heerlen-in-beeld.nl .

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de webmaster  tekst, beeld, geluid en/of ander voor de webbrowser interpreteerbaar materiaal via elektronische en/of gedrukte media en/of op andere wijze op te slaan en/of te verspreiden en/of te verveelvoudigen.


Disclaimer

Hoewel bij het onderhoud/gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, komt het voor dat bepaalde informatie (nog) niet compleet of wellicht niet geheel juist is. De webmaster is dan ook niet aansprakelijk voor onjuistheden of de mogelijke gevolgen daarvan.


Heerlen, oktober 2006